Products

Product Name :TRICHOLOETHYLENE DISTILLATION MACHINE

Detail :

TRICHOLOETHYLENE  DISTILLATION MACHINE

CAPACITY : 3 L/Hr.

              เครื่องรีไซเคิลน้ำยา คือ  เครื่องสำหรับรีไซเคิลน้ำยาไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene)ที่ผ่านการใช้งานในงานภาคอุตสาหกรรมมาแล้ว  หรือน้ำยาชนิดอื่นๆก็สามารถนำมากลั่นหรือรีไซเคิลได้ ยกเว้นเพียงน้ำยาจำพวกที่ไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ เป็นต้น

Gallery